Ranking kredytów gotówkowych

0
Ranking kredytow gotowkowych

Lato to czas waka­cji, pla­nu­jemy wyjazd, szu­kamy cie­kawych kie­run­ków. Cza­sem jed­nak budżet jest zbyt napięty, można się wtedy posił­ko­wać tanim kre­dy­tem gotów­ko­wym.

Przy­go­to­wa­li­śmy krót­kie zesta­wie­nie ofert ban­ko­wych, na co zwró­cić uwagę?

Wachlarz opro­cen­to­wa­nia typo­wego kre­dytu jest bar­dzo sze­roki, waha się ono od 9,99 % do 19,99%. Podob­nie jest w przy­padku pro­wi­zji. Tutaj roz­pię­tość też jest spora od 0% do 12,3 %. 

Róż­nica w kosz­cie cał­ko­wi­tym pożyczki w okre­sie 5 lat może wynieść aż do 5000 zł,to sporo pie­nię­dzy które warto zaosz­czę­dzić – wydać na remont lub cie­kawy wyjazd.

W lip­co­wym ran­kingu kre­dy­tów gotów­ko­wych dla nowych klien­tów zwy­cięzcą jest Alior Bank, w któ­rym obni­żono pro­wi­zję do 0%, a opro­cen­to­wa­nie kształ­tuje się na pozio­mie 9,99%. Dru­gie miej­sce zajął bank Mil­le­nium rów­nież z zerową pro­wi­zją, ale nie­wiele wyż­szym opro­cen­to­wa­niem – 10,5%. Ostat­nie miej­sce na podium – InBank – bank z cie­kawą ofertą, lecz tutaj mamy już pro­wi­zję 9% i opro­cen­to­wa­nie na pozio­mie 13,4%.

Prowizja

Oprocentowanie

wysokość Kredytu

1

Alior Bank

0%

9,99%

200 000

2

Millenium

0%

10,5%

150 000

3

InBank

9%

13,4%

50 000

4

Deutsche Bank

5%

19,99%

200 000

5

Eurobank

12,3%

10,3%

150 000

W więk­szo­ści przy­pad­ków decy­zja o przy­zna­niu kre­dytu gotów­ko­wego nastę­puje tego samego dnia, lub mak­sy­mal­nie w 24 godziny od zło­że­nia wnio­sku. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here